Mexico 2005, Patzcuaro

Mexico, traditional fishing on the Patzcuaro lake.

Edition 25